0963 63 60 66

OCD cung cấp Dịch vụ Đào tạo Quản lý theo nhu cầu doanh nghiệp. Các chương trình đào tạo quản lý do OCD thực hiện được thiết kế sát với đặc thù của lĩnh vực kinh doanh, ngành nghề và đặc thù của doanh nghiệp, triệt để áp dụng phương pháp đào tạo cho người lớn. Các giảng viên thực hiện chương trình đều là những chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm quản lý, điều hành doanh nghiệp hoặc/và trực tiếp thực hiện các dự án tư vấn quản lý, tư vấn chiến lược cho doanh nghiệp.

Để có thêm thông tin về các chương trình đào tạo quản lý OCD đã thực hiện cho khách hàng, vui lòng xem thêm Kinh nghiệm Đào tạo Quản lý.

Tổng quan về các khóa đào tạo

Công ty Tư vấn Quản lý OCD thực hiện tư vấn và đào tạo phục vụ các tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam với tính chuyên nghiệp, thực tiễn và chất lượng cao.