0963 63 60 66

Tư vấn Hệ thống Quản lý

Dịch vụ Tư vấn hệ thống quản lý bao gồm:

  1. Tái cơ cấu tổ chức doanh nghiệp
  2. Xây dựng hệ thống đãi ngộ gồm Hệ thống lương 3P và chương trình cổ phiếu nhân viên (ESOP)
  3. Tư vấn hệ thống chi tiêu KPI – đánh giá hiệu suất doanh nghiệp và nhân viên
  4. Quản lý nhân sự và đào tạo theo phương pháp khung năng lực
  5. Xây dựng quy trình và chính sách
  6. Công cụ và tính toán định biên
  7. Công cụ và thực hiện tuyển dụng
  8. Đánh giá sự hài lòng của nhân viên

OCD đã thực hiện nhiều thành công nhiều dự án tư vấn quản lý cho nhiều doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp tăng trưởng nóng ở Việt nam. Kinh nghiệm tư vấn quản lý được trình bày ở phần Kinh nghiệm Tư vấn Quản lý.

Dự án tư vấn tiêu biểu: