0963 63 60 66

Tư vấn Hệ thống Quản lý

Dịch vụ Tư vấn hệ thống quản lý bao gồm:

  1. Xây dựng hệ thống đãi ngộ gồm Hệ thống lương 3P và chương trình cổ phiếu nhân viên
  2. Hệ thống đánh giá kết quả theo phương pháp bảng điểm cân bằng (BSC-KPI)
  3. Quản lý nhân sự và đào tạo theo phương pháp khung năng lực
  4. Công cụ và thực hiện tuyển dụng
  5. Đánh giá sự hài lòng của nhân viên

OCD đã thực hiện nhiều thành công nhiều dự án tư vấn hệ thống quản lý cho nhiều doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp tăng trưởng nóng ở Việt nam. Kinh nghiệm tư vấn hệ thống quản lý được trình bày ở phần Kinh nghiệm Tư vấn Hệ thống Quản lý.

Một số dự án tư vấn hệ thống quản lý tiêu biểu: