0963 63 60 66

Khảo sát sự hài lòng của nhân viên

Sự hài lòng của nhân viên là mối quan tâm của bất kỳ doanh nghiệp nào, nhằm giữ chân nhân tài, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh nhân sự khốc liệt như hiện nay.

Dịch vụ Khảo sát sự hài lòng của nhân viên và Khảo sát hiện trạng hệ thống quản lý doanh nghiệp do OCD cung cấp giúp doanh nghiệp nắm bắt được mức độ hài lòng của nhân viên, các yếu tố nguy cơ khiến nhân viên giảm sút sự gắn bó với doanh nghiệp, từ đó có biện pháp cải thiện về mặt chính sách, hệ thống hoặc môi trường làm việc.

Kinh nghiệm tư vấn xây dựng hệ thống quản lý và nghiên cứu thị trường giúp OCD dễ dàng triển khai các dự án khảo sát sự hài lòng của nhân viên, kể cả ở những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động.