0963 63 60 66

DA Tư vấn phát triển

2 November, 2009
elearning

Dự án chương trình Đào tạo Quản lý Trực tuyến cho các doanh nghiệp XK NVV của Việt Nam.

Hà Nội, tháng 11/2008. Công ty CP Phát triển năng lực tổ chức (OCD), nay là Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã nhận được hỗ […]
//]]>