0963 63 60 66

Tư vấn chiến lược nhân sự

Mô tả dịch vụ tư vấn chiến lược nhân sự

OCD cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng chiến lược nhân sự và kế hoạch đào tạo cho các doanh nghiệp. Xây dựng chiến lược nhân sự giúp các doanh nghiệp xác định rõ các nhóm nhân sự chiến lược, có định hướng rõ ràng trong việc phát triển đội ngũ nhân sự, “Buy” or “Make”. Dịch vụ này cũng giúp xây dựng kế hoạch đào tạo cho đội ngũ nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp dựa trên đánh giá hiện trạng nguồn nhân lực theo khung năng lực.

Quy trình chiến lược nhân sự:
  1. Thống nhất định hướng chiến lược phát triển
  2. Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức
  3. Chuẩn hóa chức năng bộ phận
  4. Chuẩn hóa hệ thống chức danh
  5. Xây dựng mô tả công việc
  6. Xây dựng khung năng lực
  7. Xây dựng chiến lược nhân sự
  8. Đánh giá năng lực nhân viên theo khung năng lực
  9. Xây dựng kế hoạch đào tạo theo khung năng lực
Kinh nghiệm tư vấn khung năng lực

OCD hiện là công ty tư vấn giàu kinh nghiệm hàng đầu Việt nam trong lĩnh vực xây dựng chiến lược nhân sự. Kinh nghiệm tư vấn xây dựng chiến lược nhân sự của OCD được trình bày ở phần Kinh nghiệm Tư vấn Hệ thống Quản lý

Một số dự án tiêu biểu về xây dựng chiến lược nhân sự: