0963 63 60 66

Tư vấn chiến lược

Dịch vụ tư vấn chiến lược

OCD cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng chiến lược phát triển, chiến lược kinh doanh, tư vấn triển khai chiến lược theo phương pháp bảng điểm cân bằng (Balanced Scorecard – BSC) và tư vấn xây dựng kế hoạch kinh doanh – kết nối kế hoạch kinh doanh với chiến lược phát triển và hệ thống mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.

Dịch vụ Tư vấn Chiến lược bao gồm: 

  • Khảo sát và lập báo cáo chiến lược
  • Xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp / Chiến lược kinh doanh
  • Triển khai thực hiện chiến lược theo phương pháp bảng điểm cân bằng (Balanced Scorecard – BSC)
  • Xây dựng kế hoạch kinh doanh
  • Hỗ trợ triển khai chiến lược

Kinh nghiệm tư vấn chiến lược

Công ty Tư vấn Quản lý OCD hiện là một trong những công ty tư vấn giàu kinh nghiệm nhất trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh, kết nối chiến lược công ty với kế hoạch của đơn vị và hỗ trợ triển khai chiến lược. OCD đã thực hiện nhiều thành công nhiều dự án Tư vấn Chiến lược cho các doanh nghiệp lớn của Việt nam. Kinh nghiệm Tư vấn Chiến lược của OCD được trình bày ở phần Kinh nghiệm Tư vấn Chiến lược và Tái cơ cấu.

Một số dự án tư vấn chiến lược tiêu biểu: