Tư vấn Tái cơ cấu

Giới thiệu dịch vụ Tư vấn Tái cơ cấu (Tái cấu trúc):

OCD cung cấp dịch vụ Tư vấn Tái cơ cấu (Tái cấu trúc) theo chiến lược kinh doanh.cho các doanh nghiệp. Dịch vụ tư vấn tái cơ cấu giúp doanh nghiệp có bộ máy tổ chức gọn nhẹ và phù hợp với định hướng chiến lược, từ đó tạo hiệu quả cao trong việc theo đuổi các mục tiêu chiến lược cũng như tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Dịch vụ Tư vấn Tái cơ cấu (Tái cấu trúc) bao gồm: 

  • Đánh giá cơ cấu tổ chức theo chuỗi giá trị và chiến lược kinh doanh
  • Tái cơ cấu tổ chức và điều chỉnh hệ thống chức danh
  • Tái cấu trúc quy trình kinh doanh
Kinh nghiệm tư vấn tái cơ cấu

OCD đã thực hiện nhiều thành công nhiều dự án Tư vấn Tái cơ cấu (Tái cấu trúc) cho các doanh nghiệp lớn của Việt nam. Kinh nghiệm Tư vấn Tái cơ cấu (Tái cấu trúc) của OCD được trình bày ở phần Kinh nghiệm Tư vấn Chiến lược và Tái cơ cấu.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!