0963 63 60 66

Tư vấn hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả KPI cho PVFCco

Consulting Service for CMMI Qualification and Recognition in Vietnam-based Software Companies, funded by MIC
2 March, 2013
Consulting in performance assessment system using KPIs for Petrovietnam Fertilizer and Chemicals Corporation (PVFCCo)
6 March, 2013
Show all
Tư vấn KPI cho Đạm Phú Mỹ

Tư vấn KPI cho Đạm Phú Mỹ

Tư vấn Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả công việc (KPI) cho Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – thương hiệu Đạm Phú Mỹ, TP. HCM, 1/2013). Mục tiêu của dự án nhằm góp phần làm củng cố hệ thống quản lý của công ty, làm nền tảng cho việc cải cách hệ thống lương. Dự án bao gồm 2 giai đoạn: (1) Tư vấn Xây dựng hệ thống BSC – KPIs cho khối Văn phòng Tổng công ty; (2) Tư vấn và góp ý cho quá trình xây dựng KPI tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ. Mục tiêu cụ thể của dự án gồm: (i) Nghiên cứu và đánh giá hiện trạng doanh nghiệp, (ii) Xây dựng dự án KPIs, (iii) Phát động chương trình KPIs, (iv) Xác định các yếu tố then chốt (KSF), (v) Xây dựng chỉ số KPI cấp cán bộ quản lý, (vi) Lực chọn KRI và các chỉ số hiệu suất khác của các cấp độ còn lại của doanh nghiệp, (v) Tiêu chuẩn hóa hệ thống đo lường hiệu suất, (vi) Áp dụng và cải tiến hệ thống đo lường hiệu suất.

Với dự án tư vấn BSC-KPI cho PVFCCo, Công ty Tư vấn Quản lý OCD tiếp tục khẳng định là công ty tư vấn quản lý hàng đầu Việt nam trong việc tư vấn hệ thống chỉ tiêu KPI theo phương pháp bảng điểm cân bằng (BSC).

Thông qua đơn vị thành viên là Công ty Giải pháp Công nghệ OOC, OCD cũng cung cấp Phần mềm Quản lý KPI, được thiết kế hoàn toàn tương thích với hệ thống chỉ số đo lường hiệu quả KPI đã xây dựng.