0963 63 60 66

cách mạng công nghiệp 4.0

8 Tháng Tám, 2019
Blockchain và xu hướng ngân hàng ảo của tương lai

Blockchain và xu hướng ngân hàng ảo của tương lai

Ngân hàng ảo trên công nghệ Blockchain là gì? Blockchain là nền tảng công nghệ để xây dựng tiền mã hóa, gồm chuỗi các khối liên […]
24 Tháng Sáu, 2019

Giải pháp thích ứng cách mạng công nghiệp CMCN 4.0

Tác động CMCN 4.0 đang diễn ra đòi hỏi Nhà nước hoàn thiện cơ chế, chính sách chủ động phương án ứng phó để không bị tụt hậu so với thế giới.