0963 63 60 66

cách mạng công nghiệp

24 June, 2019

Giải pháp thích ứng cách mạng công nghiệp CMCN 4.0

Tác động CMCN 4.0 đang diễn ra đòi hỏi Nhà nước hoàn thiện cơ chế, chính sách chủ động phương án ứng phó để không bị tụt hậu so với thế giới.