0963 63 60 66

Chuyên gia Tư vấn Quản lý

25 February, 2019
Doan Van Ha

ThS Đoàn Vân Hà

Bà Đoàn Vân Hà là Chuyên gia Tư vấn Quản lý của OCD, đồng thời là giảng viên bộ môn Kinh tế vĩ mô và Quản […]