0963 63 60 66

Chuyên gia Tư vấn Quản lý

25 February, 2019
Ông Bùi Doãn Huy

Ông Bùi Doãn Huy

Ông Bùi Doãn Huy là Giám đốc Nghiên cứu thị trường, đồng thời là Chuyên gia Tư vấn của OCD. Ông Huy từng là Chuyên gia […]
25 February, 2019
Doan Van Ha

ThS Đoàn Vân Hà

Bà Đoàn Vân Hà là Chuyên gia Tư vấn Quản lý của OCD, đồng thời là giảng viên bộ môn Kinh tế vĩ mô và Quản […]
25 February, 2019
Ths. Bùi Kim Liên

Ths. Bùi Kim Liên

Bà Bùi Kim Liên là Trưởng phòng Nhân sự của OCD, đồng thời là Chuyên gia Tư vấn Quản lý của OCD, chuyên sâu về các […]