0963 63 60 66

Đánh giá KPI online

2 September, 2017
Key Performance Indicator

KPI là gì? Các bước xây dựng được KPI hiệu quả.

1. KPIs (trong đánh giá thực hiện công việc) là gì? KPI – Key Performance Indicators, là một hệ thống đo lường và đánh giá hiệu quả […]