0963 63 60 66

Đánh giá sự hài lòng khách hàng

16 March, 2019
Đánh giá sự hài lòng của khách hàng

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng cho EVN – 6 năm thực hiện

Đánh giá hài lòng khách hàng của Tập đoàn Điện lực Việt nam (EVN) – một dự án đã trải qua 6 năm (2013-2018), đã để […]