0963 63 60 66

dữ liệu thứ cấp. dữ liệu

1 July, 2019
Dữ liệu thứ cấp trong công tác nghiên cứu thị trường

Dữ liệu thứ cấp trong công tác nghiên cứu thị trường

Những ứng dụng của dữ liệu thứ cấp 1. Ứng dụng đối với các loại hình nghiên cứu thị trường Loại hình nghiên cứu thăm dò: […]