0963 63 60 66

Quản trị tài chính

8 July, 2018
Giảng viên Quản trị Tài chính

Ông Phạm Quốc Mạnh

Ông Phạm Quốc Mạnh là Giảng viên thỉnh giảng của OCD, chuyên về Quản trị Tài chính, đầu tư, và chiến lược. Ông Mạnh có hơn […]