0963 63 60 66

Tiền mặt

1 July, 2019
Thẻ VETC được dán trên kính xe và trừ tiền vào tài khoản của chủ thẻ khi qua trạm thu phí

Thay đổi thói quen dùng tiền mặt

Chính phủ cần đưa ra quy định và lộ trình bắt buộc thanh toán điện tử trong thu phí giao thông và thanh toán dịch vụ […]